De heilige wekker (2005) - Bavoparochie 107 jaar oud

Het vertrek van Jesus Messias van deze aarde is geen einde.
Als het goed is, is zijn vertrek het begin
van een nieuwe fase in de menselijke geschiedenis.

Als Hij weg gaat
betekent dat een nieuwe actie-periode voor zijn vrienden.

Ze zullen doorgaan
en we hebben de vorige week gehoord wat voor een geweldig vertrouwen
Jesus in zin vrienden heeft:
'jullie zullen dezelfde dingen doen als ik,
ja grotere dan die zullen jullie doen.'

2. Maar een beetje hulp zou wel welkom zijn.
Een helper kunnen we altijd goed gebruiken!

Vandaar dat het evangelie van vandaag ons troost:
'de Vader zal u een helper geven.'
Wat klinkt dat troostend... een helper.

Dan hoeven we zelf gelukkig wat minder te doen.
Helaas... het woordje 'helper' is geen goede vertaling!
Letterlijk staat er: 'een wekker.'
En wekkers zijn heel onaangenaam.

-- De komende weken worden vele middelbare scholieren
wreed door hun wekkers op de vroege morgen wakker gemaakt:
een nieuwe examendag breekt aan.
Met zo'n onaangenaam apparaat wordt de Heilige Geest vergeleken?
Ja en neen.

Neen, de Heilige Geest is geen dom ding natuurlijk.

Ja, de Heilige Geest zal bij uitstek de kracht zijn
die je wakker houdt en opjaagt:
'je moet weer aan de gang vandaag.'
Toch is dat niet alles wat de Heilige Geest doet.
De Heilige Geest is ook een kracht, van Godswege gegeven,
die je bemoedigt.

Niet door jou werk uit handen te nemen
maar je zult vanuit de kracht die de Heilige Geest ons geeft
kunnen voelen dat onze werkdag niet zinloos is.
Het heeft zin als je je inzet voor een beter wereld in Jesus' naam,
het heeft zin als je voor anderen iets goeds probeert te doen,
het heeft zin dat je je inzet voor je naaste.

Het valt niet mee voor onze eind-examen kandidaten deze weken
het viel niet mee voor Jesus' leerlingen in hun dagen.

Er was -ook voor hen- de tijd van het leren geweest.
En Jesus zelf heeft heel wat geduld met zijn leerlingen moeten hebben:
met Petrus de druktemaker,
met Thomas de aarzelende
en met Philippus die er maar weinig van begreep in het begin.

3. We hoorden vandaag het slot uit Jesus' toespraak tot de apostelen voor zijn dood:
'Als jullie mij liefhebt zul je mijn woorden bewaren.'

En hoe bewaar je die?

Niet door ze alleen maar in mooie boeken te schrijven....
maar door ze te doen.

De Messiaanse gemeenschap zal het echt een zorg zijn
de woorden van Jesus te bewaren door ze te doen.

4. Over de volwassenwording van de apostolische gemeenschap
gaat de eerste lezing van vandaag.

De apostelen zijn inderdaad volwassen geworden
en houden vol in de moeilijke situatie.

Neen, ze werden van de ene op de andere dag geen super-mensen,
net zo min als wij dat zullen worden
maar ze kwamen uit voor hun geloof,
ze durfden te spreken en voor hun overtuiging uit te komen.

En naarmate hun geloof volwassener werd
werd het volharden moeilijker want...

uitkomen voor je geloof betekende
niet meer zeker zijn van je leven.

Hun trouw aan hun opdracht was zo volwassen geworden
dat er zelfs tegen-maatregelen werden getroffen.

Om de verbreiding van de leer van Jesus tegen te gaan
hadden de overheden van Jeruzalem besloten
dat ze de apostelen uit de heilige stad zouden verbannen.

Maar u weet hoe het dan
-dankzij de kracht van de Heilige Geest- gaat:

tegenwerking en vervolging
is juist goed voor de bloei van het geloof.

De tegenwerking van de apostolische verkondiging in Jeruzalem
heeft tot gevolg dat de apostelen zich niet meer beperken
tot preken in Jeruzalem alleen

maar zich gaan verspreiden
over heel het land en overal het verhaal
van de God van Jesus van Nazareth gaan brengen.

De poging het geloof te onderdrukken
heeft tot gevolg dat het zich juist krachtig verbreidt!

En wij?
Voor ons is het gevaar van vervolging niet aanwezig
dat zal naar alle waarschijnlijkheid
van ons niet gevraagd worden.

Wel wordt van ons gevraagd
dat wij in onze tijd groeien in het geloof
dat wij een volwassen geloof opbouwen
een geloof van mensen die kunnen nadenken
en die weten wat zinnig en belangrijk is
en wat niet.

Naar de volwassenheid groeien
houdt ook in: dingen proberen,
niet direct slagen, puberen misschien
blunderen.

We vieren als wij dopen (en dat gebeurde deze zondag)
dat mensen steeds maar weer jonge mensen ook
groeien in het geloof
als het goed is groeien wij allemaal in het geloof

Bidden wij om die kracht die ook onze harten vernieuwt
en ons doet uitgroeien tot de volle mannemaat van Christus,
tot de volwassenheid van ons geloof dat ons nieuw kan maken.

Paulus zegt het ook in Zijn hooglied van de liefde:
'toen ik een kind was voelde ik als een kind,
dacht ik als een kind...
maar als ik tot de volle wasdom gekomen zal zijn
zal ik dat kinderlijke hebben afgelegd
en God zal helemaal in mij zijn.'

Moge God ons sterken bij de groei naar die ware volwassenheid

maar het kind in ons mag blij verbaasd getuigen

van het steeds dichterbij komen van Gods nieuwe toekomst.

Jesus zei immers tot Zijn apostelen....

'een korte tijd en je zult mij niet meer zien
-hij bedoelt hier het zien met hun gewone ogen -
'maar weer een korte tijd en je zult mij echt zien'

(in het grieks worden voor dat zien twee verschillend woorden gebruikt)

eerst zagen ze hem gewoon lopen en doen
maar na zijn dood zullen zij pas echt zien
wie Hij was: hun Herder en vriend.

Wij zien hem niet met onze gewone ogen
maar wij zullen, naarmate wij meer groeien in het geloof,
zien in de ware zin des woords:
als onze Herder en vriend
als de Heer die altijd met ons meegaat
en ons nooit loslaat:
als de Heer die heeft gezegd:
waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn
daar ben ik in hun midden.

Dat geldt onverkort voor alle tijden,
voor ons vandaag,
voor onze 107 jarige Bavoparochie,
voor onze kinderen
voor nu en alle eeuwen der eeuwen .

AMEN.