Al wie uit de waarheid is, luistert naar mijn woord

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden

Twee machtsdragers staan tegenover elkaar: Pilatus, de vertegenwoordiger van de Romeinse wereldmacht, vol zekerheid, gezeten op een troon; en daarvoor staat Jezus, geboeid en geslagen, terwijl Hij getuigenis aflegt van zijn koningschap. Jezus is in waarheid koning, omdat Hij getuigenis aflegt van de waarheid. De waarheid waarover Jezus spreekt, kun je niet in het meervoud zetten. Zij heeft niets te maken met waarheden, maar met waar-zijn. God is er en Hij wil er zijn voor de mens. Hij zal de mensheid bevrijden en er een nieuwe mensheid van maken. Dit zijn-van-God is waarheid en alles wat uit God voortkomt is met die waarheid, met leven en heil vervuld. De waarheid dat God er bevrijdend is voor de mensen, heeft Jezus verkondigd aan het meer van Genesaret. Hij heeft er ook over getuigd ten overstaan van de geestelijke leiders van het volk en nu staat Hij ervoor terecht ten overstaan van de hoogste wereldlijke instantie.

'Alleen wie uit de waarheid is, luistert naar mijn stem.' Pilatus geeft een ontwijkend antwoord: 'Wat is waarheid?' En tenslotte spreekt hij de doodstraf uit. Maar die waarheid, die van God komt, kan hij niet vernietigen, ook niet als hij Jezus ter dood laat brengen.
Daarvan is Jezus innerlijk overtuigd. Want ook de gekruisigde waarheid zal zegevieren over alle machten, die zich tegen deze waarheid verzetten.

Jezus is innerlijk vrij. Als we dit evangelie goed beluisteren, is het alsof Jezus al op de troon van Pilatus zetelt in macht en heerlijkheid. Jezus is Koning door zijn totale overgave aan de wil van de Vader. Hij wil dat koningschap vestigen zonder dwang. Het rijk van de waarheid heeft zijn zetel in het hart van ieder mens: 'Al wie uit de waarheid is, luistert naar mijn stem!'
Het Christus-Koning-feest is voor ons een oproep, een vraag naar onze levenshouding. Het gaat over de vraag of het voor ons de moeite waard is voor die koning, die geboeid voor Pilatus staat, ons helemaal in te zetten. Die scène van de uiterlijk geboeide en de innerlijk vrije Jezus voor de uiterlijk machtige en innerlijk onzekere Pilatus, herhaalt zich in onze tijd in zoveel getuigen die in de totalitaire staten tot zwijgen gebracht worden. Je kunt de mensen te gronde richten, in psychiatrische klinieken opsluiten, ter dood brengen, maar daardoor zal de stem van de waarheid niet gesmoord worden. Zij zullen deze geringen de innerlijke vrijheid niet kunnen ontnemen. Dat is de macht van de waarheid. Voor deze armen geldt het woord van Jezus: 'de waarheid zal u vrij maken'.

Mensen kunnen over anderen macht uitoefenen, zij kunnen zich zelfs de hoogste macht aanmatigen, maar dat duurt maar even! God echter is eeuwig waar; Hij blijft voor de mens reddend aanwezig en zal de waarheid doen zegevieren.

De scène van Jezus voor Pilatus speelt zich ook vaak af in ons eigen leven. Jezus roept mij persoonlijk op om te getuigen voor de waarheid, ook al voel ik me machteloos tegenover de machtigen. Wij leven niet uit de waarheid, als ons leven zo materialistisch wordt, dat wij God niet meer kunnen navolgen. Wij leven niet uit de waarheid als wij het ongeboren leven niet beschermen, want God wil dat de mens leeft. Wij leven niet uit de waarheid, als wij dulden dat er steeds meer wapens gefabriceerd worden, want God wil vrede. Wij leven niet uit de waarheid zolang er tienmaal meer geld uitgegeven wordt om mensen uit te moorden, dan om honge-rigen te voeden, want God wil dat de wereld bewoonbaar is voor iedereen.

Als het christendom je geen pijn doet, zal het je ook geen goed doen. Dan heeft het zijn bevrijdende kracht verloren. Zeker, Christus heeft geen politiek of sociaal stelsel geprogrammeerd, maar Hij roept wel op om in het politieke en sociale leven vanuit de waarheid te leven. God is nog altijd handelend aanwezig in de wereld, zodat geen enkele sociale of politieke dimensie aan zijn rijk van liefde, van rechtvaardigheid en vrede kan ontsnappen.

Zo begrijpen we, dat de Kerk op het einde van het jaar, onze ogen op Jezus richt, de Koning. Het is een oproep tot de christenen, om zich in te zetten voor de opbouw van een maatschappij, waarin de waarheid zal zegevieren. Ook voor ons zal dat vaak een gekruisigde waarheid zijn, maar dan staat de waarachtigheid van God er borg voor, dat door dit kruis Gods heerschappij zichtbaar zal worden. 'Wanneer Ik van de aarde zal zijn omhooggeheven, zal Ik alles tot Mij trekken.'