Verrijzenis en opstanding

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden
'Vrolijk Paasfeest!' Dat is de wens van de reclame. Overal zien we hem, overal horen we hem. Voor velen is Pasen niet meer dan een lentefeest. De paashaas en de paaseieren zijn voor hen alleen het symbool van het ontkiemende nieuwe leven. Dat zijn overblijfsels van het oude heidense lentefeest.

'Zalig Paasfeest!' Dat is de wens van de christenen, die in Jezus geloven en voor wie dit lentefeest een veel diepere betekenis heeft. Wij vieren vandaag het feit dat de Heer Jezus door zijn verrijzenis de dood definitief overwonnen heeft en onvergankelijk nieuw leven schenkt aan hen die in zijn geloof sterven.

De protestanten spreken van de opstanding van de Here Jezus. Dat is een echt bijbels woord, waar ik vandaag even bij zou willen stilstaan. Opstanding is afgeleid van het werkwoord ‘opstaan' en is verwant met het woord ‘opstand', dat men doorgaans verbindt met de idee van geweld.

Jezus was tegen geweld. Hij predikte geweldloosheid en paste deze regel consequent toe toen men Hem gevangen nam. Toch was Jezus' predikatie en optreden een geweldloze opstand tegen het heersende onrecht waarvan de zwakkeren, de zieken en de zondaars het slachtoffer waren. Onverschrokken trad Hij op tegen de leiders van het volk, aan wie Hij verweet het volk zware lasten op te leggen en hen te beletten het rijk der hemelen binnen te gaan, waar zij zelf niet zouden binnentreden. Hij deed dingen die, volgens de gezagdragers, alleen aan God waren voorbehouden. Hij genas zieken en schonk vergiffenis aan de zondaars. Dat kon alleen God. Daarom moest Hij uit de weg geruimd worden. In hun ongeloof dachten de leiders van het volk dat daarmee de beweging die Jezus op gang had gebracht, zou verdwijnen. Zij wisten niet dat Hij door zijn opstanding zonde, onrecht, lijden en dood moest overwinnen.

Wij kunnen de opstanding uit de doden van Jezus dan ook niet los zien van zijn geweldloze strijd tegen alles wat onmenselijk was, tegen alles wat de dood in zich heeft, zowel materieel als geestelijk. Het is wel opvallend dat bij mensen die verzadigd zijn, bij mensen zonder behoeften, die zich behaaglijk genesteld hebben in de welvaartsmaatschappij, het geloof in de verrijzenis dreigt te verdwijnen. Waar overvloed is aan voedsel en alle mogelijk comfort, heeft men geen behoefte meer aan een betere wereld. Maar bij volkeren, die gebukt onder armoede en slavernij, zoals Polen en landen van Zuid-Amerika, kan het bijna niet anders of er groeit verzet en men komt tot gewelddadige opstand.

De opstanding van Jezus uit de dood moet bij de gelovigen een geweldloze opstand verwekken tegen alle vormen van onrecht en wantoestanden. Zo bevrijdde God zijn volk uit de Egyptische slavernij en bracht Hij het in een vruchtbaar land. Zo bevrijdde Jezus ons allen uit de slavernij van de zonde en leidde Hij ons binnen in het huis van zijn Vader. Zo moeten wij het op onze beurt opnemen tegen alle vormen van kwaad en voor alle mensen die in verdrukking leven om ze binnen te leiden in een menswaardig bestaan.

Je kunt je eigen opstanding niet verwachten als je eerst zelf niet in opstand bent gekomen tegen alles wat de mens onderdrukt en gevangen houdt, ook tegen het onrecht in jezelf. Zeker horen hier ook de grote wantoestanden op wereldschaal bij, maar op de eerste plaats moeten wij tegen het onrecht en het kwaad strijden dat in onze eigen omgeving bestaat: liefdeloze verhoudingen in gezinnen, verslaving aan consumptiegoederen, onverschilligheid tegenover de armen en hulpbehoevenden. Daaraan moet iets gedaan worden ten koste van ons eigen comfort. Het leven van Jezus leert ons dat wij het onrecht en het kwaad moeten bestrijden. Maar dat kan alleen maar gebeuren als wij er de prijs voor betalen. Wij kunnen geen Paasfeest vieren in de Geest van Jezus zonder te denken aan zovelen, die geschonden en vermoord worden omwille van de gerechtigheid. Wij dreigen ten onder te gaan in onze welvaart en te stikken in onze zelfgenoegzaamheid omdat wij niet meer leven van de opstanding van de Heer, die zijn leven voor ons gaf.

Pasen vieren is zoals Jezus ons verzetten tegen het kwaad met al zijn gevolgen. In theorie zijn we allemaal tegen marteling, onrecht en honger. Toch zijn we te laks om onze stem te laten horen en er iets aan te doen. Misschien voelen wij ons machteloos tegenover zoveel kwaad. Ook bij Jezus was de tegenpartij mateloos sterk, en stond Hij machteloos, schijnbaar, want zijn Vader was met Hem. En evenals de machtigen van nu, hadden de machtigen van toen geen vermoeden van Gods plannen. Wij echter hebben de zekerheid dat, zoals Jezus over het kwaad triomfeerde door zijn dood en verrijzenis, ook in deze wereld eens het goede zal zegevieren. Maar dit kan slechts gebeuren langs de weg van het kruis.

Mag ik u dan allemaal in deze zin van harte een 'Zalig Paasfeest' toewensen.