1e zondag van de advent (2009)

Het evangelie dat we vandaag beluisterd hebben is een stukje uit een lange monoloog van Jezus dat sommigen wel eens betitelen als de 'voorspelling van de ondergang van de wereld', want er staat toch: 'op aarde zullen volkeren in angst verkeren, radeloos door het gebulder van de onstuimige zee. En de mensen zullen het besterven van schrik  om wat de wereld gaat overkomen'.

De voorspelling van 'de ondergang van de wereld'? Enigszins wel ... en toch is dat niet de kern van dit evangelie, de kern is : de wederkomst van Christus, de vervulling van de beloofde redding. Want er staat: 'Dàn zullen zij de mensenzoon zien komen op een wolk'. Juist daarom moeten we dàn het hoofd niet laten hangen en het niet besterven van schrik, maar, zo zegt Jezus,  als dat gebeurt, "Richt u dan op en heft uw hoofden omhoog. Want uw verlossing is nabij".  Het gaat in de eerste plaats om verlossing, redding.

 

Maar die redding gebeurt niet zomaar, gaat niet vanzelf. Er moet ook iets van ons komen. Daarom zegt Jezus: 'Weest waakzaam en bid onophoudelijk opdat ge moogt ontkomen aan de verschrikkingen die zich gaan voltrekken en ge stand moogt houden voor het aangezicht van de Mensenzoon'.

We kunnen aan de verschrikkingen ontkomen, niet alleen de mensen die dan zullen leven op het einde der tijden, maar ook wij, want ook wij zullen geoordeeld worden. Zorg ervoor, zegt Jezus, dat je niet kiest voor de verschrikkingen van deze wereld,  dat je niet mee met deze wereld ten onder gaat, dat je niet de wereld met zijn machten en krachten toebehoort, dat je niet het bezit VAN deze wereld bent, maar VAN mij. Met de woorden van Jezus: 'Dat ge dàn stand moogt houden voor het aangezicht van de Mensenzoon'.

Daarom zegt Jezus ons: "Weest waakzaam en bid onophoudelijk."

 

"Bid onophoudelijk"? Hoe kan een mens nu onophoudelijk bidden? Een mens moet toch ook werken en slapen?

Bidden is niet alleen gebeden opzeggen. Bidden is eigenlijk zich naar God toe keren,    in de relatie, in de dialoog met God gaan staan. Daarom moet ook onze manier van leven, ons  handelen, ons doen en laten in het gewone leven van alledag in overeenstemming zijn met wat God van ons verlangt.

Ik hoop en geloof dat veel mensen in die zin 'bidden' als zij een erstige beslissing moeten nemen: welke beslissing is de meest eerlijke, de meest rechtvaardige voor alle betrokkenen?

Ik hoop en geloof dat veel mensen in die zin 'bidden' wanneer ze geconfronteerd worden met lijden, ellende, onrecht: nl. wat kan ik hier in deze situatie doen om te helpen, om mensen nabij te zijn?

Dit evangelie is op de eerste plaats een boodschap van redding en staat aan het begin van de advent: een periode waarin we opgeroepen worden ons opnieuw te oefenen om waakzame en 'biddende' mensen te zijn, opdat Jezus niet alleen 2000 jaar geleden, maar telkens weer opnieuw in mensen en situaties geboren zou kunnen worden, opdat uit chaos, uit verschrikkelijke situaties waarin mensen zich bevinden   recht, gerechtigheid, echt leven voor alle mensen zou groeien. (dat hebben we ook een beetje proberen te symboliseren in onze kerk. Als je binnen gekomen bent heb je op de tafel wat blaren, takken ongeordend door mekaar gezien: chaos. We zoeken licht om uit mensen uit die chaos weg te halen. Daarom hebben we het licht van in de chaos en verweg van ons naar voor gebracht en op de adventskrans geplaatst.)

(Bid onophoudelijk! Daarom ook staan onze bisschoppen achter de acties van W.)

[In die zin staan onze bisschoppen ook  achter de acties van Welzijnszorg.]

Welzijnszorg is een organisatie die niet alleen werkt tijdens de advent, maar die  een gans jaar door, en dit al 40 jaar, met haar acties en projecten Jezus telkens weer opnieuw geboren wil laten worden bij mensen in ons land die in ellende zitten. Mensen op wie de wereldse mechanismen inbeuken en hun gebukt doen gaan. In deze tijd van CRISIS is daarom arbeid een belangrijke weg om mensen uit armoede weg te halen of hen er niet in te laten verzinken. Daarom werkt Welzijnszorg dit jaar, nog meer als anders, aan projecten die mensen opnieuw aan werk helpen. O.a. door opvang van zulke mensen, begeleiding, opleiding,

contracten met bepaalde bedrijven, projecten om mensen tewerk te stellen die in het gewone arbeidscircuit geen kans meer krijgen, etc. In die zin staat Welzijnszorg ook in de lijn van 'waak en bid onophoudelijk'