Wie durft? (Missiezondag) B 2012

Ze durven wel wat !

Die twee goedwillende jongens uit het evangelie van vandaag.

 

Ze willen best wat wagen.

Ze wilden Jesus achterna, -niet slecht-

ze willen best voor Hem opkomen

ook als er moeilijke dingen worden gevraagd

maar... wel boter bij de vis:

ereplaatsen in het Koninkrijk dat komt na de strijd,

aan Jesus' rechter- en linkerhand liefst.

 

Het pleit voor Jesus' zorgvuldigheid

in zijn omgang met zijn leerlingen,

als Hij de zonen van Zebedeüs totaal niet verwijt

dat hun vraag eigenlijk voortkomt uit verwaandheid en overmoed.

Het is, volgens Jesus, misschien toch een eerste stap

op de weg van God,

een jeugdig idealisme dat je niet meteen moet afsnauwen.

 

Hij bestraft ze dus niet maar test ze op hun echte kwaliteiten als Hij zegt:

'kunnen jullie de beker drinken die ik zal drinken

en de doop ondergaan die ik zal ondergaan'.

 

Als ze dan (nog steeds overmoedig) antwoorden:

'JA DAT KUNNEN WIJ' .

Kan Jesus dat niet zomaar laten gaan.

 

Konden ze maar een beetje in de toekomst kijken,

d.w.z. kenden ze zichzelf maar een klein beetje beter! 

Niet meer dan vier hoofdstukken verder

zullen wij over alle leerlingen, zonder uitzondering,

horen vernemen:

'TOEN VERLIETEN ALLEN HEM EN NAMEN DE VLUCHT',

en nog later horen we wie er aan zijn rechter - en linkerhand

terecht komen: twee medeveroordeelden aan het kruis.

 

Over het lijden dat de rechtvaardigen overkomt

hoorden we vandaag de Jesajatekst:

‘de Heer heeft besloten zijn dienaar

 te vernederen en Hem te doen lijden.'

Heel gemakkelijk beschouwen we deze tekst als een soort noodlotstekst

het is als het ware ‘in de sterren geschreven’

beter: door de Vader bevolen en door de profeet voorspeld

dat Jesus zou lijden

maar zo simpel is het niet.

 

In een van onze tafelgebeden staat daarom ook dat Jesus

VRIJWILLIG ZIJN LIJDEN OP ZICH NAM.

Niet dus omdat het in de sterren

of in de boeken geschreven stond.

Niet als noodlot maar.. als konsekwentie

van het opkomen voor de dingen waar Hij voor opkwam.

 

Jesus wilde met Zijn boodschap over God

de mensen geluk en vrijheid doorgeven....

als dat mogelijk zou zijn.

Eigenlijk had Jesus

-al klinkt dat een beetje vreemd in onze oren-

helemaal niet willen lijden.

 

Maar.... dat bleek niet mogelijk.

Door de buitenwereld werd Hij

(juist als Hij opriep tot menselijkheid,

vriendelijkheid en vrijheid)

regelmatig voor gek of 'bezeten' verklaard:

zelfs door zijn eigen familie...

En aangezien Hij wilde blijven wie Hij was en wat Hij was

wekte dat steeds meer verzet op.

 

Omdat Hij trouw wilde zijn aan Zijn roeping,

een roeping van trouw en solidariteit aan de mensen,

vooral aan de mensen die verdrukt werden of geminacht..

ging Hij onafwendbaar zeker Zijn lijden tegemoet.

Een moderne psycholoog schreef eens:

'zo leek Zijn situatie op die van een patrijs

na het invallen van de winter:

Nog dragen zijn veren de bonte schut-kleuren van de zomer,

maar de eerste sneeuwval

ontneemt aan deze prachtige tooi iedere beschuttingswaarde

en op groteske wijze is hij voor alle prooizoekers

al van verre herkenbaar.'

 

Jesus leefde als evenbeeld van God.

Hij leefde vastberaden en overtuigd

van de waarde van Zijn voorbeeld

maar juist daarom was Hij zo kwetsbaar

een gemakkelijke prooi voor zijn tegenstanders

en daarom deed zijn innerlijke vastberadenheid

zijn leerlingen huiveren van vrees.

 

De kring van de leerlingen die al of niet tekort schieten

staat in het Marcus-evangelie model

voor heel de kerkgemeenschap van toen en later.

 

Het zal in de kerk nooit aankomen

op mooie titels of prachtige ambten

maar op consequente dienst tot het uiterste toe.

Vandaag is het wereldmissiedag, dan

bezinnen we ons op het merkwaardige feit

dat er tot op de dag van vandaag mensen zijn die in Jesus' naam

gingen en nog steeds gaan verkondigen

wie de God van Abraham Isaak en Jacob,

(die ook de God van Jesus wilde zijn,) is

en dat Hij partij heeft gekozen

voor menselijkheid en vrijheid

en dat Hij daarom bij uitstek solidair wil zijn

met al die mensen die veracht en vervolgd worden

of gemarteld: waar ter wereld niet.

 

Missionarissen zijn de mensen die

-meer dan anderen wellicht-

de solidariteit waartoe wij als kerk geroepen zijn 

handen en voeten hebben gegeven.

Ze hebben medicijnen aangesleept en ontwikkelingswerk gedaan

vòòr iemand nog wist dat wij dat moesten doen.

 

In een tijd waarin mensen vaak niet verder keken

dan hun eigen Hollandse erfje

trokken zij er al op uit

om de boodschap van de bevrijding te verkondigen

over heel de wereld.

 

Die boodschap zal nog wel enige tijd moeten blijven klinken

want helaas is de rol van de mensen die de vrijheid van anderen

willen belemmeren nog lang niet uitgespeeld..

en zijn er nog steeds mensen die voor een gemakkelijk leven

onderdanig aan de grote economische machten

en machthebbers kiezen.

 

Jesus ontmaskert de structuren van macht en geweld

die nog steeds mensen ongelukkig maken.

als Hij de manier van doen van de groten der aarde beschrijft en zegt:

'je weet hoe de groten der aarde willen regeren:

met macht en met ijzeren vuist'.

   en Hij gaat verder:

'Zo moet het bij jullie er niet aan toe gaan:

wie onder jullie groot wil zijn

moet dienaar van de anderen durven wezen.'

 

Daarmee roept Jesus ons niet op

tot een soort zachte bescheidenheid

maar tot een daadwerkelijke dienstbaarheid

en trouw die anderen tot zegen is.

Dat zal heel wat consequenties hebben.

 

Over de hoofden van de twee goedwillende onnozele zonen

van Zebedeüs heen verzekert Hij iedereen

die vandaag Zijn volgeling wil zijn:

'Je zult de kelk drinken die ik drink

en de doop ondergaan die ik ondergaan zal'.

 

En wat zal je dat opleveren?

Allereerst een hoop zorgen,

het maakt je leven zwaarder

als je je de dingen aantrekt die gebeuren

en zelf dienstbaar wilt zijn aan de opbouw

van een wereld waar ruimte is voor allen.

 

Maar toch heeft Jesus eerder ook wel iets fijns gezegd:

'als je mij volgt zul je

hier al in dit leven al een overvloed aan troost zult ontvangen.'

Die troost komt niet tot je als een loon dat je verdiend hebt

maar als bevestiging dat je goed bezig bent als je gaat met God.